แบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อนมากขึ้น

การประเมินใหม่เหล่านี้มีประโยชน์ในระดับโลกและในระดับท้องถิ่นเพื่อช่วยในการปรับปรุงการป้องกันชายฝั่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไม่มีข้อมูลหรือการ จำกัด การเข้าถึงแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อนมากขึ้นสำหรับชุมชนขนาดเล็กข้อมูลที่ได้จากแบบจำลองคอมพิวเตอร์ซึ่งประมาณกระบวนการทางกายภาพของธรรมชาติซึ่งทำให้เกิดกระแสน้ำและคลื่นพายุ

ความสำคัญต่อการประเมินระดับโลกเนื่องจากไม่มีการวัดจากที่ตั้งชายฝั่งทั้งหมดวิธีการใหม่อาจมีความแม่นยำมากขึ้นจุดมุ่งหมายเพื่อเชื่อมโยงความมั่นคงทางนิเวศวิทยาของระบบนิเวศชายฝั่งกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชุมชนชายฝั่งทะเลเพื่อให้มั่นใจถึงความยั่งยืนของแนวชายฝั่งและเศรษฐกิจการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลและผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นเวลาหลายปีเผยแพร่เอกสารและนำเสนอทั่วโลก งานวิจัยอื่น ๆ ของเขารวมถึงความยั่งยืนของระบบธรรมชาติของมนุษย์ในเขตชายฝั่งทะเลแนวคิดการออกแบบทางวิศวกรรมชายฝั่งทะเลและการปรับสภาพภูมิอากาศและความยืดหยุ่น